fgs

金蓮淨苑


  縣長授旗予金門佛光童軍團~參加24th 世界童軍大露營團員     佛光童軍團 團集會 與急救訓練     金蓮淨苑兒童禪茶.樂.畫營成果展     2019委員組長講習會     2019 年消災祈福藥師法會    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

佛光山金蓮淨苑
893福建省金門縣金城鎮民權路70巷1之1號
電話:082-325260、325404
傳真:082-373448 
E-mail:fgsastw44@ecp.fgs.org.tw