fgs

豐原禪淨中心


  2012.孝道月孝親報恩法                    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012.孝道月孝親報恩法
 

 

孝道月孝親報恩法會時間表

日期
早上6:00
上午10:00
晚上07:30
備註
8/14
阿彌陀經、午供
灑淨、阿彌陀經
 
8/15
地藏經(上、中、下卷)
地藏經(上卷)、午供
地藏經(中卷、下卷)
 
8/16
地藏經(上、中、下卷)
地藏經(上卷)、午供
地藏經(中卷、下卷)
 
8/17
地藏經(上、中、下卷)
地藏經(上卷)、午供
地藏經(中卷、下卷)
 
8/18
地藏經(上、中、下卷)
下午1:30
 
三時繫念